^Na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Klauzula informacyjna

Klauzula  informacyjna


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Gminnego „Kasztanowe Ludki” w Kowalach Pańskich, Kowale Pańskie - Kolonia 58 B, 62-704 Kawęczyn; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2)   Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu jest Pani Ewa Galińska, z którą mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

4)      podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych obowiązujące   przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielone zgody.

5)    podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań Przedszkola,  w     przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,

6)    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

·       prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

·       prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych,

·     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

o   dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

o   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

o   osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

o   dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

o   dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

·         prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych –  w przypadku, gdy:

o   osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

o   przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

o   Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;

·         prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

o   przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

o   przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

·         prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

o   zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją,w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

o   przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

7)  Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą  profilowane.

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7)  

 

                     Inspektor  Danych Osobowych

    e-mail:              Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.